Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure duurt behoorlijk lang. Voordat een rechter een uitspraak heeft gedaan over de echtscheiding, de omgang met de kinderen, de alimentatie, de hoofdverblijfplaats van de kinderen of de verdeling van de woning etc. zijn partijen soms wel meer dan een jaar verder.

In de tussentijd, dus gedurende die echtscheidingsprocedure, hebben partijen vaak ook belang aan een beslissing van de rechter. De rechter kan gedurende de echtscheidingsprocedure voorlopige voorzieningen treffen. Wanneer kan dat? Welke voorzieningen kan de rechter treffen?

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding: een advocaat is nodig

Voorlopige voorzieningen zijn eigenlijk een ordemaatregel van de rechter vooruitlopend op de eigenlijke uitspraak van de rechter in de echtscheidingsprocedure.

In de wet staat precies omschreven welke voorlopige voorzieningen ingeval van een echtscheiding aan de rechter kunnen worden gevraagd.

Een advocaat moet daartoe een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Zonder hulp en bijstand van een advocaat kunt u geen voorlopige voorzieningen vragen. Nadat uw advocaat een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank heeft ingediend, zal er binnen enkele weken door de rechter een mondelinge behandeling worden gehouden. Daarbij zijn de advocaten van de beide ex-partners aanwezig, alsmede de beide ex-partners zelf.

Binnen twee weken na de mondelinge behandeling volgt in de regel de beschikking voorlopige voorzieningen, de uitspraak dus. Deze wordt altijd aan de advocaten toegezonden.

De rechter kan in die beschikking, afhankelijk van de door de advocaten ingediende verzoeken, de volgende ordemaatregelen treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning

Zo kan de rechter bepalen wie van de echtgenoten gedurende de echtscheiding het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning mag hebben.

Vanwege de spanning die tussen de echtgenoten kan ontstaan ingeval van een echtscheiding kan een rechter dus bepalen dat een van de echtgenoten de echtelijke woning moet verlaten, soms al binnen twee dagen nadat de rechter de beschikking voorlopige voorzieningen zal hebben afgegeven.

Toevertrouwen van de kinderen en omgangsregeling
De rechter kan verder bepalen aan wie de kinderen gedurende de echtscheidingsprocedure worden toevertrouwd, dus bij wie de kinderen zullen wonen.

De rechter zal daarnaast op verzoek van een van de partners een omgangsregeling kunnen vaststellen tussen de kinderen en de ouder aan wie de kinderen niet worden toevertrouwd.

In de regel bepaalt de rechter dat de ouder aan wie de kinderen worden toevertrouwd ook in de echtelijke woning mag blijven wonen en daarvan dus voor de duur van de echtscheidingsprocedure het uitsluitend gebruik krijgt.

De rechter kan daarnaast nog bepalen dat de ene echtgenoot bepaalde goederen nodig voor zijn/haar dagelijks gebruik of voor dat van de kinderen aan de andere echtgenoot ter beschikking moet stellen.

Alimentatie

De ouder aan wie de kinderen worden toevertrouwd kan aan de rechter vragen om te bepalen dat de andere ouder kinderalimentatie moet betalen.

Ook kan de echtgenoot die geen of weinig inkomen heeft aan de rechter vragen om een bedrag aan partneralimentatie vast te stellen dat door de andere echtgenoot, die het grootste inkomen heeft, moet worden betaald.

Duur van de voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

De voorlopige voorzieningen die door een rechter op verzoek van een advocaat zijn vastgesteld gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Dat betekent dat ze gelden totdat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de echtscheiding definitief wordt. Op dat moment komen de voorlopige voorzieningen te vervallen en gaat gelden hetgeen door de rechter in de echtscheidingsbeschikking/echtscheidingsuitspraak is bepaald.

Wijziging van de voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen die de rechter heeft vastgesteld kunnen tussentijds, dus gedurende de echtscheidingsprocedure worden gewijzigd of ingetrokken, indien de omstandigheden na de beschikking houdende de voorlopige voorzieningen in zodanige mate zijn gewijzigd of indien bij het geven van de beschikking in zodanige mate van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, dat, alle betrokken belangen in aanmerking genomen, de voorzieningen waarvan wijziging wordt verzocht niet in stand kunnen blijven.

Een reden voor wijziging van vastgestelde partner- of kinderalimentatie kan bijvoorbeeld zijn dat de alimentatieplichtige werkloos is geworden en dus een lager inkomen heeft gekregen. Als de echtscheidingsprocedure dan nog niet tot een einde is gekomen, kan door een advocaat wijziging van de voorlopige voorziening waarbij de partneralimentatie is vastgesteld worden verzocht.

Heeft u vragen? Onze advocaten staan voor u klaar!

Indien u na het lezen van dit artikel vragen heeft of indien u graag wilt dat een van onze advocaten voor u een verzoekschrift tot het treffen van voorlopige voorzieningen gaat indienen bij de rechtbank, dan kunt u gerust met ons advocatenkantoor telefonisch contact opnemen. Ook bent u welkom voor een gratis adviesgesprek met een van onze advocaten. U kunt daarvoor zonder afspraak bij ons binnenlopen. U bent van harte welkom.