Mag ik de kinderalimentatie verrekenen met een vordering op mijn ex?

Het komt vaak voor dat de ene ouder (bijv. de vader) kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder (bijv. de moeder) bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben, maar tegelijkertijd nog geld tegoed heeft van de moeder, bijvoorbeeld vanwege de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Als de moeder het geld niet aan de vader betaalt, mag de vader de te betalen kinderalimentatie dan verrekenen met zijn vordering op de moeder?

Uitgangspunt is dat verrekening van kinderalimentatie niet is toegestaan

De gangbare mening is dat de vader zijn vordering op de moeder niet mag verrekenen met de te betalen kinderalimentatie.

Indien de vader toch verrekent en dus de te betalen kinderalimentatie wegstreept tegen zijn vordering op de moeder, dan zien we vaak dat de alimentatiegerechtigde (de moeder) met de gerechtelijke uitspraak waarin de kinderalimentatie werd vastgesteld naar het LBIO of een deurwaarder gaat om het te weinig betaalde (en verrekende geld) alsnog bij de alimentatieplichtige (de vader) te gaan halen. Het LBIO of de deurwaarder kan dan bijvoorbeeld loonbeslag leggen op het inkomen van de vader.

De vader kan waarschijnlijk zijn vordering op de moeder ook wel uit handen geven aan een deurwaarder of een advocaat inschakelen, maar zal daar niet veel mee opschieten als de moeder bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft. De kosten die de vader voor de deurwaarder moet maken wegen dan vaak niet op tegen de baten. Bovendien, als er eenmaal bij de vader loonbeslag is gelegd, wordt het voor hem ook erg moeilijk een deurwaarder of een advocaat te betalen.
Deze gang van zaken is voor de alimentatieplichtige vaak moeilijk te accepteren en wordt als onrechtvaardig ervaren.

Wettelijke eisen aan verrekening

De wet stelt eisen aan verrekening (artikel 6:127 lid 2 en 3 BW): een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen.

Kinderalimentatie is bedoeld voor het levensonderhoud van kinderen. Om die reden dient, zo volgt uit de rechtspraak, terughoudend omgegaan te worden met verrekening van de kinderalimentatie met een vordering van in dit geval de vader op de moeder, omdat dan het risico bestaat dat de moeder niet in de eerste levensbehoeften van de kinderen kan voorzien. Immers, voor die levensbehoeften is de kinderalimentatie bedoeld.

Daar komt nog bij dat in artikel 6:135 a BW is bepaald dat een schuldenaar niet bevoegd is tot verrekening voor zover beslag op de vordering van zijn wederpartij niet geldig is. Daaruit vloeit voort dat bij verrekening van een vordering tot levensonderhoud de beslagvrije voet de bevoegdheid tot verrekening beperkt. Deze bepaling is van regelend recht, zodat het partijen vrij staat daarover andere afspraken te maken.

In een vonnis van 19 maart 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:996) oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat verrekening van een vordering van de vader op de moeder met door de vader aan de moeder te betalen kinderalimentatie was toegestaan. Reden voor dit oordeel was dat volgens de Rechtbank sprake was van een afspraak tussen de ouders over de verrekening, ook al had de moeder dit betwist. Daarnaast was de rechter van mening dat het kind niet de dupe zou worden van de verrekening, omdat de verrekening al langere tijd geleden had plaatsgevonden (Inmiddels woonde het kind namelijk bij de vader en niet meer bij de moeder die tegen de verrekening was. Als de verrekening zou worden teruggedraaid dan zou de moeder dus alsnog achterstallige kinderalimentatie ontvangen, terwijl het kind al langere tijd niet meer bij haar woonde. Die achterstallige kinderalimentatie zou dan mogelijk, zo lijkt de Rechtbank te redeneren, niet meer aan het kind toekomen, maar alleen aan de moeder.)

Het advies is dus om niet zonder duidelijke afspraak met de ouder aan wie de kinderalimentatie moet worden betaald de kinderalimentatie te verrekenen met een vordering op die ouder.

U doet er verstandig aan eerst met een advocaat contact op te nemen en te proberen met behulp van die advocaat in onderling overleg tot afspraken te komen met uw ex-partner over de verrekening. Indien dat niet lukt, dan kunt u met behulp van de advocaat een procedure bij de rechtbank starten. Dat voorkomt mogelijke problemen, zoals een loonbeslag vanwege achterstallige verrekende kinderalimentatie.

Heeft u vragen? Bel een van onze advocaten in Almere!

De advocaten van Wienen & van Tellingen Advocaten Almere staan u graag te woord. Neemt u dus gerust met een van onze advocaten vrijblijvend contact op.