Verlies ik mijn partneralimentatie als ik geen werk zoek?

De rechter kan een ex-partner het recht op een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Dat is wat wij ook wel partneralimentatie noemen. Die ex-partner kan alleen aanspraak op partneralimentatie maken als zij niet voldoende inkomsten heeft of zich kan verwerven om in haar levensonderhoud te voorzien. Er moet dus sprake zijn van een behoefte aan partneralimentatie. Moet de ex-partner die behoefte heeft aan alimentatie ook proberen eigen inkomsten te verdienen?

Behoefte aan partneralimentatie

De behoefte aan partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de welstand van de ex-partners tijdens het huwelijk.

Het inkomensniveau en het uitgavenpatroon tijdens het huwelijk zijn dus van belang. Evenzo zijn de te verwachten kosten van levensonderhoud na het huwelijk van belang.

Indien tijdens het huwelijk de man werkte en de vrouw thuis bleef voor de kinderen, zal de vrouw behoefte hebben aan partneralimentatie. De vrouw heeft immers geen of slechts beperkte inkomsten. Als de vrouw geen partneralimentatie zou krijgen, zou zij er ten opzichte van het huwelijk zonder meer op achteruitgaan.

Een andere mogelijkheid is dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk een gelijkwaardig inkomen hebben. Een van de echtgenoten verliest echter als gevolg van ziekte of werkloosheid het inkomen. Ook dan kan die echtgenoot jegens de andere echtgenoot aanspraak maken op partneralimentatie. Dit is dan gebaseerd op de voortdurende solidariteit tussen de ex-partners.

Inspanningsverplichting en partneralimentatie

De ex-partner aan wie partneralimentatie wordt betaald, moet zich inspannen om eigen inkomen te verdienen. De rechtbank Den Haag heeft dit bijvoorbeeld bij beschikking d.d. 20 maart 2017 bepaald (ECLI:NL:RBDHA:2017:2717). Wat was de situatie?

Partijen hadden in het echtscheidingsconvenant met elkaar afgesproken dat de vrouw EUR 1.100,= bruto aan partneralimentatie zou krijgen. Op het moment dat partijen deze afspraak maakten, ontving de vrouw een WW-uitkering die teneinde liep en was er geen zicht op nieuw werk. Partijen spraken verder af dat de man inkomsten van de vrouw zou aanvullen tot EUR 1.100,= bruto per maand.

Partijen hadden ook afgesproken dat de vrouw volledige openheid zou geven over haar toekomstige werkzaamheden en inkomsten.

De man verzoekt de rechtbank Den Haag om zijn verplichting tot het betalen van partneralimentatie te beëindigen. De man doet daarvoor onder meer een beroep op de inspanningsverplichting van de vrouw om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

De rechtbank Den Haag overweegt dat naarmate partijen langer uit elkaar zijn de lotsverbondenheid en de daarmee samenhangende voortdurende solidariteit tussen partijen afneemt. Van de vrouw mag daarom worden verwacht dat zij zich ervoor inspant om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Conclusie van de rechtbank

De rechtbank Den Haag komt tot de conclusie dat de vrouw zich niet voldoende heeft ingespannen om eigen inkomen te verwerven. De vrouw had tijdens het huwelijk een inkomen van EUR 3.500,= bruto. Zij was alleen tijdens de echtscheidingsprocedure tijdelijk werkloos. Op het moment dat de man het verzoek bij de rechtbank indiende, waren partijen al zes jaar gescheiden. De vrouw heeft sinds de echtscheiding geen constructieve pogingen ondernomen om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

De vrouw had bewijzen van sollicitaties bij de rechtbank ingediend. Het ging echter gemiddeld om slechts een sollicitatieactiviteit per maand. Dat was volgens de rechtbank te weinig.

De rechtbank overwoog verder nog dat de vrouw ook niet had aangetoond dat zij na de echtscheiding enige opleiding had gevolgd.

De rechtbank Den Haag gaf de vrouw vervolgens een termijn van zes maanden om alsnog werk te vinden. Na die termijn van zes maanden zou de partneralimentatie eindigen.

Verlies ik mijn partneralimentatie als ik geen werk zoek?

Uit de rechtspraak blijkt dat de ex-partner die partneralimentatie krijgt een inspanningsverplichting kan hebben. Die inspanningsverplichting houdt in dat er actief moet worden gezocht naar betaald werk. Met andere woorden: de persoon die partneralimentatie krijgt, moet zijn of haar verdiencapaciteit proberen te benutten. Er zal dus moeten worden gesolliciteerd. Ook kan in sommige gevallen van de ex-partner die partneralimentatie krijgt worden verwacht een opleiding te volgen, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Stel uw vraag aan een van onze advocaten

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Doet uw ex-partner niets om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien? Wilt u de rechtbank daarom vragen de alimentatie te wijzigen? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten.