Vaststellingsovereenkomst? Bel onze advocaten!

Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren worden beëindigd. Een van de mogelijkheden is in onderling overleg. Dat wordt ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Hierna leest u waarom het belangrijk is om deze altijd door een advocaat te laten controleren.

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst

Het belang van de werknemer is erg groot. Als een vaststellingsovereenkomst niet op een juiste wijze is opgesteld, loopt u het risico geen WW-uitkering te krijgen. Wij adviseren werknemers daarom altijd om de vaststellingsovereenkomst door ons te laten controleren.

Een eerste voorstel van de werkgever is vrijwel nooit een eindvoorstel is. Er is altijd nog wel ruimte om te onderhandelen. Het is meestal niets anders dan een aanbod om te onderhandelen! U doet er dus verstandig aan een advocaat om advies te vragen. Deze kan voor u een hogere vergoeding uitonderhandelen.

Wat is in een vaststellingsovereenkomst geregeld?

In de vaststellingsovereenkomst zal over het algemeen van alles zijn geregeld, zoals bijvoorbeeld de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Ook is de hoogte van een beëindigingsvergoeding vaak al in de overeenkomst vastgelegd.

Daarnaast worden er in een vaststellingsovereenkomst afspraken vastgelegd over de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Ook worden afspraken opgenomen over de vrijstelling van werk tijdens de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst. Datzelfde geldt voor de doorbetaling van uw salaris tijdens de opzegtermijn.

Ook over het relatiebeding en het concurrentiebeding moeten afspraken worden opgenomen. U wilt natuurlijk niet beperkt worden in uw mogelijkheden een nieuwe baan te vinden.

Een geheimhoudingsbeding maakt normaliter ook onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst.

Mogelijk moeten er ook afspraken worden opgenomen over de eigendommen van uw werkgever die u in het kader van uw arbeidsovereenkomst hebt ontvangen. Het kan dan gaan om de zakelijke telefoon of de laptop. Soms kunt u deze overnemen.

Het pensioen kan ook een onderwerp zijn waarover een afspraak moet worden gemaakt.

In de vaststellingsovereenkomst wordt in de regel een neutrale reden opgenomen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is belangrijk in verband met de aanspraak op een WW-uitkering. In het vervolg van dit artikel wordt daarop nog nader ingegaan.

Het kan ook zijn dat sommige van deze zaken nog niet in uw vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. In dat geval is het nodig dat daarover wordt onderhandeld.

De ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding heeft als doel de financiële gevolgen van het ontslag voor de werknemer te verzachten. De ontslagvergoeding is een belangrijk onderdeel van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Voor de hoogte van de ontslagvergoeding zal aansluiting worden gezocht bij de wettelijke transitievergoeding. De wijze waarop de transitievergoeding moet worden berekend, is in de wet opgenomen.

Wij berekenen of uw werkgever een goede ontslagvergoeding aanbiedt. In veel gevallen kunnen wij een hogere ontslagvergoeding uitonderhandelen. Dat kan als uw werkgever geen goede reden heeft om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dan is dat reden om een hogere ontslagvergoeding te eisen.

Een werkgever zal dan het risico van een juridische procedure willen afkopen. Het risico is namelijk dat een rechter dan zal oordelen dat de arbeidsovereenkomst niet mag worden beëindigd. Dat zal de werkgever willen voorkomen. Dat kan dus reden zijn om een hogere vergoeding aan u te betalen.

Recht op een WW-uitkering: de opzegtermijn
Wij vinden het belangrijk dat u recht krijgt op een WW-uitkering. Hiervoor is het belangrijk dat de beëindigingsovereenkomst op een juist wijze is opgesteld. Is dit nog niet het geval, dan kunnen wij ervoor zorgen dat de overeenkomst wordt aangepast.

Zo moet de juiste opzegtermijn worden opgenomen. Het gaat dan om de wettelijke opzegtermijn. Gedurende die opzegtermijn krijgt u geen WW-uitkering. Het salaris moet dan nog worden doorbetaald. Is de opzegtermijn te kort, dan loopt u het risico dat u een of meerdere maanden geen inkomen heeft. Dat moet natuurlijk worden voorkomen.

Wij controleren altijd of er een juiste opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Recht op een WW-uitkering: de reden van de beëindiging

Ook moet in de vaststellingsovereenkomst staan dat aan u als werknemer geen verwijt valt te maken. Als u namelijk verwijtbaar werkloos wordt, krijgt u mogelijk geen WW-uitkering.

In de overeenkomst moet daarom ook staan dat de beëindiging op initiatief van uw werkgever plaatsvindt. Meestal wordt opgenomen dat er een verschil van inzicht is ontstaan over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht.

In de overeenkomst moet verder staan dat u en uw werkgever hebben geprobeerd het verschil van inzicht op te lossen, maar dat dit niet is gelukt.

Eveneens moet er in komen te staan dat er geen mogelijkheden zijn om u te herplaatsen. Dat kan bij uw werkgever zijn in een andere functie. Dat kan ook bij een andere werkgever zijn.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ook tijdens ziekte is het soms mogelijk een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Of dat in uw situatie mogelijk is, moet goed worden uitgezocht. De regel is namelijk dat een werkgever een zieke werknemer de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid niet mag ontslaan.

Als u ziek bent en u heeft een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen, moet u deze nooit zomaar gaan ondertekenen. U moet echt eerst advies vragen aan een advocaat.

Onze advocaten hebben hiermee een ruime ervaring. Daarom is het belangrijk om ons in te schakelen. Wij zullen het proces voor u begeleiden. Daarmee wordt voorkomen dat u geen recht heeft op een WW-uitkering of Ziektewetuitkering.

Vergoeding voor uw advocaatkosten

In de meeste vaststellingsovereenkomsten is een vergoeding voor uw advocaatkosten opgenomen. Daarmee kunnen de kosten van uw advocaat worden betaald. In dat geval kost de juridische bijstand u niets!

Als dit niet in de overeenkomst is opgenomen, zullen wij hierover onderhandelen. Ook uw werkgever heeft er immers belang bij dat er een goede overeenkomst tot stand komt. Al is het maar om te voorkomen dat u de vaststellingsovereenkomst later vernietigt, omdat u door uw werkgever onvoldoende bent ingelicht.

Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een advocaat!

Wij zullen de vaststellingsovereenkomst op alle belangrijke punten controleren. Wij zullen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst stevig met uw werkgever onderhandelen.

Onze advocaten zullen ervoor zorgen dat de vaststellingsovereenkomst in uw voordeel wordt aangepast.

Ontslag is nooit leuk, maar als het dan toch moet, dan op een goede manier. En met het hoogst haalbare resultaat!