Vanaf wanneer gaat de transitievergoeding gelden?

In ons blog van 11 december 2014 informeerden wij u al over de wijzigingen in het arbeidsrecht. Een van die wijzigingen betreft de vergoeding die een werknemer ontvangt bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst. De ontslagvergoeding wordt niet langer meer berekend op basis van de algemeen bekende kantonrechtersformule. In de plaats daarvan komt de zogeheten transitievergoeding. Maar vanaf wanneer gaat de transitievergoeding gelden?

De transitievergoeding: vanaf wanneer?

De transitievergoeding is geregeld in de nieuwe wetsartikelen 7:673 e.v. BW zoals deze in de Wet werk en zekerheid zijn opgenomen.

Deze nieuwe wetsartikelen betreffende de transitievergoeding treden per 1 juli 2015 in werking. Vanaf dat moment geldt dus de transitievergoeding. Deze zal, zoals wij in ons blog van 11 december 2014 ook hebben uitgelegd, lager zijn dan de ontslagvergoeding die werknemers nu veelal nog ontvangen en die is berekend op basis van de kantonrechtersformule.

Geldt de transitievergoeding nu ook voor een werknemer indien de werkgever voor 1 juli 2015 een verzoek bij de kantonrechter heeft ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 door de kantonrechter wordt ontbonden?

Is dan het moment waarop de werkgever het verzoek aan de kantonrechter heeft gedaan het uitgangspunt voor de vraag of de transitievergoeding wordt verschuldigd of een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule? Of is het moment waarop de rechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden beslissend.

In de situatie dat de datum waarop het verzoek bij de kantonrechter is ingediend beslissend is, dan zou gelden dat de ontslagvergoeding nog moet worden berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Het verzoek is immers ingediend voor 1 juli 2015.

In de situatie dat de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden beslissend is, dan zou gelden dat de transitievergoeding is verschuldigd; de beslissing van de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is immers van na 1 juli 2015.

Welke van deze twee situaties gaat nu gelden? Welke datum is beslissend?

De transitievergoeding: overgangsrecht

De wetgever heeft over deze vragen ook nagedacht en heeft voorzien in zogenaamd “overgangsrecht”.

Daarin heeft de wetgever bepaald dat op verzoeken tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 het oude recht van toepassing blijft.

De wetgever heeft bepaald dat het oude recht van toepassing blijft op een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst gedaan voor 1 juli 2015 en een opzegging gedaan na 1 juli 2015 op grond van een verzoek om toestemming van de arbeidsovereenkomst gedaan voor 1 juli 2015 en op de gedingen die daarop betrekking hebben.

De wetgever heeft verder bepaald dat het oude recht van toepassing blijft op een opzegging van de arbeidsovereenkomst gedaan voor 1 juli 2015 en op de gedingen die daarop betrekking hebben.

Ook blijft het oude recht van toepassing op een geding dat is aangevangen voor 1 juli 2015.

Dat betekent concreet dat als de werkgever voor 1 juli 2015 een verzoek indient tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de rechter ontbindt na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst of het UWV geeft na 1 juli 2015 een ontslagvergunning de transitievergoeding nog niet geldt. In dat geval geldt ingeval van ontbinding door de rechter nog steeds de kantonrechtersformule en ingeval van het verstrekken van een ontslagvergunning nog altijd de mogelijkheid een kennelijk onredelijk ontslagprocedure te voeren (een geding) en daarin een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule te vorderen.

Indien de werknemer voor 1 juli 2015 op staande voet wordt ontslagen en om die reden jegens de werkgever een procedure start en de rechter oordeelt vervolgens na 1 juli 2015 dat het ontslag op staande voet ten onrechte is gegeven, dan zal – ingeval de arbeidsovereenkomst dan alsnog wordt ontbonden, bijvoorbeeld op grond van een voorwaardelijk ontbindingsverzoek – een ontslagvergoeding worden toegekend op basis van de kantonrechtersformule. Het betreft immers een geding die betrekking heeft op een opzegging voor 1 juli 2015.

Vraag advies aan een advocaat in Almere

Heeft u vragen over het nieuwe arbeidsrecht, de Wet werk en zekerheid en/of de transitievergoeding, neemt u dan gerust met een van onze advocaten van ons kantoor in Almere contact op.