Transitievergoeding: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op de zogeheten transitievergoeding. De ontslagvergoeding wordt vanaf dat moment niet meer berekend aan de hand van de algemeen bekende kantonrechtersformule.

Maar is de transitievergoeding ook verschuldigd bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? En wat als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten voor 1 juli 2015 en eindigt na 1 juli 2015? Is de transitievergoeding dan ook verschuldigd?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: transitievergoeding?

De transitievergoeding geldt ook ingeval er sprake is van het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tenminste 24 maanden heeft geduurd.

Ingeval van het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter dan 24 maanden heeft geduurd, is geen transitievergoeding verschuldigd.

Daarnaast geldt dat de transitievergoeding alleen is verschuldigd als:

  • de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd; of,
  • op verzoek van de werkgever is ontbonden; of,
  • van rechtswege eindigt en op initiatief van de werkgever niet door de werkgever is voortgezet, zoals ingeval van het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de aangegane duur van die arbeidsovereenkomst; of,
  • de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig nalaten of verwijtbaar handelen van de werkgever door de werknemer is opgezegd, op verzoek van de werknemer is ontbonden of na het einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet is voortgezet.

Arbeidsovereenkomst die voor 1 juli 2015 is aangegaan, maar daarna eindigt

Als een arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 is aangegaan, dus voor de ingangsdatum van de gewijzigde wetgeving, maar na 1 juli 2015 eindigt, is ook een transitievergoeding verschuldigd, mits de arbeidsovereenkomst maar ten minste 24 maanden heeft geduurd.

De maanden die de werknemer voor 1 juli 2015 heeft gewerkt, tellen daarbij ook mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Dit blijkt uit antwoorden die minister Asscher op 9 januari 2015 heeft gegeven op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Als reden hiervoor geeft de minister aan dat als het arbeidsverleden van voor 1 juli 2015 niet mee zou tellen bij de berekening  van de transitievergoeding dit als gevolg zou hebben dat werknemers er ingeval van ontslag na 1 juli 2015 op achteruit zouden gaan ten opzichte van de oude situatie waarin zij aanspraak zouden hebben op een vergoeding aan de hand van de kantonrechtersformule. Waarschijnlijk bedoelt de minister dat die werknemers er dan extra op achteruit zullen gaan, aangezien de transitievergoeding sowieso lager is dan de ontslagvergoeding die op basis van de kantonrechtersformule werd vastgesteld.

Vragen over het nieuwe arbeidsrecht?

Heeft u vragen over de nieuwe regels die voor werkgevers en werknemers gaan gelden? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten in Almere contact op.