Mag mijn werkgever tijdens mijn ziekte vakantiedagen inhouden?

Ook als je ziek bent, mag je als werknemer op vakantie. Voor je vakantieplannen gaat maken tijdens je ziekte dien je dit eerst echter wel met je werkgever te overleggen.

Je moet op de gebruikelijke wijze een vakantieverzoek in te dienen bij je werkgever. Vervolgens kan de bedrijfsarts opdracht krijgen om te onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen je vakantieplannen. Als die medische bezwaren er niet zijn, dan kun je concrete vakantieplannen maken.

Maar hoe zit het nu met het inhouden van je vakantiedagen tijdens je ziekte? Mag je werkgever vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte?

Bovenwettelijke vakantiedagen

Je werkgever mag onder omstandigheden je bovenwettelijke vakantiedagen tijdens je ziektedagen inhouden. Dit betekent dat je vakantiedagen opneemt tijdens je ziekte.

Dit geldt echter alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen. Wat zijn nu precies je bovenwettelijke vakantiedagen? Op grond van de wet heeft iedere werknemer in Nederland minstens recht op een minimum aantal vakantiedagen. Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt, hangt af van de omvang van je arbeidsovereenkomst.

Het wettelijk aantal vakantiedagen kun je gemakkelijk zelf uitrekenen door het aantal contracturen te vermenigvuldigen maal vier. Als je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst hebt voor 40 uur per week, dan heb je in ieder geval recht op het minimum van 160 vakantie-uren. Dit betekent dat je per jaar minstens 20 vakantiedagen moet krijgen.

Het is goed mogelijk dat je op grond van je arbeidsovereenkomst recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar. Als je 40 uur per week werkt, heb je dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Je werkgever mag dus alleen deze 5 bovenwettelijke vakantiedagen inhouden tijdens de periode dat je ziek bent, maar dat mag echter alleen in bepaalde omstandigheden.

Wanneer mag je werkgever de vakantiedagen verrekenen met je ziektedagen?

Je werkgever mag deze bovenwettelijke vakantiedagen echter niet zomaar verrekenen met je ziektedagen. Wanneer je werkgever je ziektedagen wil verrekenen met je vakantiedagen en je het daarmee niet eens bent, is het verstandig eerst je arbeidsovereenkomst en de cao te controleren. Je werkgever mag namelijk in een tweetal gevallen vakantiedagen verrekenen met ziektedagen. Ten eerste wanneer je in je arbeidsovereenkomst of cao bent overeengekomen dat je werkgever ziektedagen als vakantiedagen mag aanmerken. Ten tweede wanneer je tijdens je ziekte hebt ingestemd met het verrekenen van je vakantiedagen met ziektedagen. Buiten deze twee gevallen mag je werkgever geen vakantiedagen met ziektedagen verrekenen.

Ten eerste kan in de arbeidsovereenkomst of cao zijn afgesproken dat een bepaald aantal ziektedagen op je bovenwettelijke vakantiedagen mag worden ingehouden. Zoals al gezegd geldt dit alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Bovendien mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen die in het lopende jaar zijn opgebouwd, worden verrekend. Je werkgever kan dus niet met je afspreken dat nog op te sparen of in eerdere jaren opgespaarde vakantiedagen met ziektedagen worden verrekend. Wanneer in je arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen dat een bepaald aantal bovenwettelijke vakantiedagen met ziektedagen mag worden verrekend, kun je daar niets aan doen. Je zult je er bij neer moeten leggen.

Wanneer in je arbeidsovereenkomst of cao echter niets is opgenomen over het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen, dan zal je werkgever je om toestemming moeten verzoeken om de ziektedagen met vakantiedagen te verrekenen. Geef je geen toestemming dan mag je werkgever niet verrekenen. Let wel op, je werkgever kan in dat geval je vakantieverzoek wel afwijzen. Wanneer je met verrekening van je ziektedagen met bovenwettelijke vakantiedagen instemt, mogen de ziektedagen die in andere jaren zijn opgebouwd ook worden verrekend.

Conclusie

Je werkgever mag dus alleen ziektedagen op vakantiedagen inhouden (1) voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen betreffen en (2) voor zover je hiermee hebt ingestemd, voorafgaand bij arbeidsovereenkomst of cao dan wel tijdens of na je ziekte.

Stel nu dat je na je vakantie hebt ontdekt dat je werkgever zonder jouw toestemming ziektedagen met vakantiedagen heeft verrekend. Ons advies is dan om hier snel bezwaar tegen te maken. Zoals hierboven besproken is dit namelijk niet toegestaan. Wij kunnen je hier natuurlijk bij helpen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan met een van onze advocaten contact op.