Kinderalimentatie en schuldsanering

Wat gebeurt er met de kinderalimentatie als de ouder die kinderalimentatie moet betalen wordt toegelaten tot de schuldsanering natuurlijke personen? Blijft de kinderalimentatie ongewijzigd? Of is de schuldsanering een reden om de kinderalimentatie op nul te zetten? Dit artikel gaat over kinderalimentatie en schuldsanering en geeft antwoord op die vraag.

Schuldsanering natuurlijke personen

Iemand die problematische schulden heeft en deze schulden niet meer kan voldoen, kan op zijn verzoek worden toegelaten tot de schuldsanering natuurlijke personen.

Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, die allemaal in de faillissementswet zijn opgenomen.

De schuldsanering duurt in de regel drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van de rechter waarin staat dat de persoon tot de schuldsanering is toegelaten.

Indien de schuldenaar zich gedurende deze drie jaar houdt aan de voorwaarden voor de toepassing van de schuldsanering zal hem na die periode van drie jaar een zogeheten “schone lei” worden verleend. Met andere woorden: de schuldeisers kunnen de nog resterende schulden dan niet meer bij de schuldenaar incasseren.

Gedurende de schuldsanering wordt een zogeheten vrij te laten bedrag vastgesteld. Dat is een percentage van het inkomen van de schuldenaar waaruit hij zijn dagelijkse kosten moet betalen. Het meerdere van het inkomen wordt gedurende de periode van de schuldsanering voor de schuldeisers gespaard ter aflossing van de schulden.

Kinderalimentatie en schuldsanering

Bij het vaststellen van het vrij te laten bedrag wordt in de regel geen rekening gehouden met de verschuldigde kinderalimentatie. Dit vrij te laten bedrag is in beginsel gelijk aan de beslagvrije voet. Er zal dan ook geen draagkracht meer zijn voor de betaling van kinderalimentatie.

Onder omstandigheden mag van een onderhoudsplichtige worden verwacht aan de rechter-commissaris te vragen om bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag rekening te houden met de kinderalimentatie. Dat geldt in ieder geval als duidelijk is dat de financiële positie van beide ouders zodanig is dat sprake is van een klemmend tekort om in de behoefte van de kinderen te voorzien. De rechter-commissaris mag een dergelijk verzoek echter afwijzen. Indien hij dat doet, dan zal de rechter de kinderalimentatie op nihil zetten.

De toelating tot de schuldsanering is dus een reden om de kinderalimentatie te wijzigen en op nul te zetten.

Indien u aldus tot de schuldsanering bent toegelaten, doet u er verstandig aan de rechter te vragen de door u verschuldigde kinderalimentatie te wijzigen en op nul te zetten. Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig. Deze advocaat zal echter voor u gefinancierde rechtsbijstand kunnen aanvragen. Personen die zijn toegelaten tot de schuldsanering natuurlijke personen hebben namelijk recht op gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat.