Kinderalimentatie en inkomen nieuwe partner

Is voor de berekening van kinderalimentatie het inkomen van een nieuwe partner van belang? Het is een vraag die aan onze advocaten vaak wordt gesteld.

Bij de beantwoording van deze vraag gaan we uit van de situatie waarin de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. De vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt ten behoeve van de kinderen kinderalimentatie.

Twee situaties: samenwonen en trouwen

Er zijn dan meerdere situaties te onderscheiden. In de eerste plaats is het mogelijk dat een van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar dat zij niet met elkaar trouwen. In de tweede plaats is het mogelijk dat een van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen en daarmee trouwt.

Kinderalimentatie en samenwonen met een nieuwe partner

Het uitgangspunt is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten van het levensonderhoud van hun eigen kinderen. Een nieuwe partner is daarvoor in beginsel niet verantwoordelijk.

Als een van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen heeft dat in beginsel geen gevolgen voor de kinderalimentatie. Het inkomen van de nieuwe partner gaat dus niet ineens een rol spelen. Dat inkomen is voor de berekening van de kinderalimentatie in beginsel niet van belang.

Wel kan de situatie zich voordoen dat als gevolg van de samenwoning de moeder minder kind gebonden budget ontvangt. Daardoor wordt haar netto besteedbare inkomen en daarmee haar draagkracht lager. Dat zou op zichzelf voor de moeder een reden kunnen zijn om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken.

In de rechtspraak wordt hiermee verschillend omgegaan. Sommige rechters gaan uit van de nieuwe situatie, hetgeen dus een reden kan zijn om de kinderalimentatie aan te passen. Andere rechters gaan echter uit van een fictief kind gebonden budget, gelijk aan het kind gebonden budget dat de moeder zou ontvangen als zij niet zou zijn gaan samenwonen.

Kinderalimentatie en trouwen met een nieuwe partner

Op het moment dat de vader met een nieuwe partner trouwt, verandert er voor wat betreft de kinderalimentatie niets. De nieuwe partner van de vader met wie hij is getrouwd wordt niet onderhoudsplichtig voor zijn kinderen. Dat komt omdat de kinderen niet bij de vader wonen.

Op het moment dat de moeder met een nieuwe partner trouwt, is dit anders. Op grond van de wet (artikel 1:395a BW) is een stiefouder gedurende zijn huwelijk met de moeder onderhoudsplichtig voor de kinderen van de moeder die tot zijn gezin behoren.

Zoals we in ons voorbeeld hebben gezien, wonen de kinderen bij hun moeder. De kinderen behoren dus tot het gezin van de stiefouder met wie moeder is getrouwd. De stiefouder wordt dus ook onderhoudsplichtig. Dat kan dus aanleiding zijn voor een wijziging van de kinderalimentatie. Er zijn nu namelijk ineens drie personen in plaats van twee personen die jegens de kinderen een onderhoudsplicht hebben.

De onderhoudsverplichting van de ouders en de stiefouder zijn in beginsel van gelijke rang. Het uitgangspunt is dus een gelijke verdeling van de kosten van de kinderen over de vader, de moeder en de stiefouder, naar rato van ieders draagkracht.

Vraag het een van onze advocaten

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. Ook bent u welkom voor een gratis adviesgesprek.