Kind gebonden budget leidt niet altijd tot lagere kinderalimentatie!

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Het betreffen een aantal fiscale maatregelen, die gevolgen hebben voor de draagkracht van ouders en dus voor de te betalen kinderalimentatie.

Een van de maatregelen is dat het kind gebonden budget is verhoogd met de alleenstaande ouderkop. Het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop strekken in mindering op de behoefte van de kinderen. Daardoor hoeft er minder aan kinderalimentatie betaald te worden. Er is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Behoefte, kind gebonden budget en hoogte kinderalimentatie

Indien de behoefte van de kinderen bijvoorbeeld € 400,= is en de verzorgende ouder ontvangt € 340,= aan kind gebonden budget en alleenstaande ouderkop dan is er in beginsel nog meer een bedrag van € 60,= nodig dat door de ouders moet worden bijgedragen. Indien de moeder geen draagkracht heeft, zal de kinderalimentatie in beginsel niet hoger zijn dan € 60,=.

In 2014 was het bedrag aan kind gebonden budget lager dan het bedrag dat een verzorgende ouder nu in 2015 aan kind gebonden budget en alleenstaande ouderkop ontvangt. Dat lagere kind gebonden budget leidde dus tot een groter bedrag dat resteerde van de behoefte en door beide ouders moest worden bijgedragen, dit naar rato van ieder draagkracht.

Er ontstaat een onaanvaardbare situatie

De rechtbank Noord Holland heeft in een beschikking van 17 juni 2015 (ECLI:NL:RBNHO:2015:5133) bepaald dat alle omstandigheden in aanmerking genomen, een onaanvaardbare situatie zou ontstaan, indien het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop in het geheel in mindering zouden worden gebracht op de behoefte van de minderjarige kinderen.

De vrouw had namelijk betoogd dat het hogere kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop die zij sinds 1 januari 2015 ontving geen verlaging van de kinderalimentatie rechtvaardigde.

De vrouw stelde blijkens de beschikking van de rechtbank dat zij op jaarbasis slechts € 137,= netto meer beschikbaar heeft dan zij had voor de inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen.

De rechtbank Noord-Holland is vervolgens de financiële situatie van de ouders in 2015 gaan vergelijken met hun situatie in 2014.  Daarbij vergeleek de rechtbank het netto besteedbare inkomen van de ouders in 2014 met hun netto besteedbare inkomen in 2015.

Bij het netto besteedbare inkomen van de vrouw werd het kind gebonden budget dat zij ontving opgeteld. Bij het netto besteedbare inkomen in 2014 telde de rechtbank ook de kinderalimentatie op die de vrouw in 2014 ontving.

De rechtbank constateerde dat de vrouw in 2014 aldus een bedrag van € 2.215,= ontving, bestaande uit € 1.615,= aan netto besteedbaar inkomen, € 155,= aan kind gebonden budget en € 445,= aan kinderalimentatie.

In 2015 had de vrouw zonder kinderalimentatie de beschikking over een bedrag van € 1.972,=. Dat bedrag bestaat uit haar netto besteedbare inkomen in 2015 van € 1.527,= (dat lager is dan in 2014 als gevolg van de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting) en uit € 445,= zijnde het hogere kind gebonden budget in 2015.

De vrouw zou er zonder kinderalimentatie dus op achteruit gaan, namelijk van € 2.215,= in 2014 naar € 1.972,= in 2015. Dat is een verlaging van het beschikbare bedrag van € 243,=.

De rechtbank kwam dan ook tot de conclusie dat het onaanvaardbaar zou zijn de kinderalimentatie te verlagen naar een lager bedrag dan € 243,=.

Het strikt toepassen van de aanbeveling van de Expergroep Tremanormen zou er immers toe leiden dat de vrouw er wel op achteruit zou gaan en dat gaat ten koste van de kinderen. Strikte toepassing van de Tremanormen zou er namelijk toe hebben geleid dat de vrouw nog maar € 149,= aan kinderalimentatie zou gaan ontvangen.

Kind gebonden budget leidt niet altijd tot veel lagere kinderalimentatie

Het is dus geen automatisme dat het hogere kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop leiden tot een aanzienlijke verlaging van de te betalen kinderalimentatie.

Er zal per situatie moeten worden berekend wat de gevolgen zijn van het hogere kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop op de kinderalimentatie.

Een advocaat kan dat voor u berekenen. U bent dan ook van harte welkom bij ons op kantoor. U kunt daartoe met mr. W.F. Wienen contact opnemen.