Indexering alimentatie: ook per 1 januari 2015

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Daardoor stijgt de verschuldigde alimentatie en moet u dus met ingang van 1 januari 2015 een hoger bedrag aan alimentatie gaan betalen.

De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november het percentage vast waarmee de alimentatie per 1 januari automatisch wordt verhoogd.

Het indexcijfer voor 2015 is 0,8%. Met dit percentage wordt de alimentatie die u in 2014 betaalt per 1 januari 2015 verhoogd.

Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Wilt u weten welk bedrag u met ingang van 1 januari 2015 aan alimentatie moet betalen, dan kunt u dat berekenen op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (link).

De wettelijke indexering van alimentatie is in de wet geregeld.

In artikel 1:402a lid 1 BW is het als volgt bepaald:

“De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage, dat, behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid, overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar.”

In lid 2 van artikel 1:402a BW staat vervolgens dat de verhoging op 1 januari van ieder jaar ingaat:

De wijziging gaat in op 1 januari volgende op de in het eerste lid genoemde datum. De beschikking waarin het percentage is vastgesteld, wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Soms is in een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan niets bepaald over de wettelijke indexering. Het is een misverstand om dan te denken dat de regel dat ieder jaar de alimentatie wordt verhoogd niet van toepassing is. Ook als in een convenant of een ouderschapsplan niets is bepaald over de wettelijke indexering wordt de alimentatie automatisch met ingang van 1 januari van ieder jaar verhoogd.