Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan een van de ex-echtgenoten gehouden zijn partneralimentatie aan de andere ex-echtgenoot te betalen. In de wet staat dat de rechter aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot partneralimentatie kan toekennen. Maar hoe lang bestaat dat recht op partneralimentatie dan?

Voor de duur van twaalf jaar en uitzonderingen daarop

In beginsel bestaat het recht op partneralimentatie voor de duur van twaalf jaar. Die termijn van twaalf jaar vangt aan op de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Immers, op dat moment is de echtscheiding een feit. De termijn van twaalf jaar vangt dus niet aan op de dag van de echtscheidingsuitspraak. Die uitspraak moet eerst worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Normaliter zorgen de advocaten ervoor dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven.

De duur van de partneralimentatieverplichting is echter niet altijd twaalf jaar.

Wanneer sprake is van een huwelijk dat niet meer bedraagt dan vijf jaar en waaruit geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere duur. Als een dergelijk huwelijk door echtscheiding eindigt, is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Let wel, het huwelijk eindigt pas op het moment waarop de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Als het huwelijk op dat moment niet meer dan vijf jaar heeft geduurd, geldt dus deze kortere duur van de partneralimentatie.

Daarnaast kan de rechter op verzoek van een van de echtgenoten partneralimentatie toekennen onder vaststelling van een termijn en voorwaarden. Die termijn kan korter zijn dan twaalf jaar. Ook kan de rechter bepalen dat de partneralimentatie gedurende deze termijn geleidelijk wordt verlaagd.

In de rechtspraak zijn meerdere voorbeelden van limitering van de duur van de partneralimentatie, bijvoorbeeld omdat de rechter van mening is dat van de persoon die aanspraak maakt op partneralimentatie kan worden verwacht binnen de door de rechter te stellen termijn in het eigen levensonderhoud te voorzien en zich daarvoor in te spannen.

Verlenging van de termijn van twaalf jaar

De persoon die partneralimentatie ontvangt, kan aan de rechter verzoeken, dit met behulp van een advocaat, de termijn van twaalf jaar te verlengen.

Dat verzoek moet binnen drie maanden na afloop van de termijn van twaalf jaar bij de rechtbank door een advocaat zijn ingediend.

Een dergelijk verzoek wordt niet snel toegewezen. Het wordt alleen toegewezen als de beëindiging van de partneralimentatie van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van de termijn van twaalf jaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van degene die recht heeft op partneralimentatie niet kan worden gevergd.

Wetsvoorstel modernisering partneralimentatie

Op 19 juni 2015 is er een wetsvoorstel ingediend tot modernisering van de partneralimentatieregeling. In dat wetsvoorstel wordt onder meer voorgesteld de duur van de partneralimentatie te beperken tot vijf jaar en wordt ook voorgesteld de partneralimentatie op een andere wijze te berekenen.

Onze advocaten vertellen u meer!

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt of u wilt uw partneralimentatie gewijzigd hebben, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. Zij staan u graag te woord.