Heb ik het recht om thuis te werken?

Wanneer je een arbeidsovereenkomst sluit ben je in principe gehouden aan alles wat je in deze arbeidsovereenkomst met je werkgever bent overeengekomen. Onderdeel van de arbeidsovereenkomst zijn doorgaans onder andere de arbeidsplaats, de arbeidsduur en de werktijden. Maar wat nu als je na een paar maanden eigenlijk meer thuis wilt gaan werken. Heb je dan een recht om thuis te werken?

Wet flexibel werken: meer flexibiliteit?

Om gelijk met de deur in huis te vallen, de Wet flexibel werken schept niet de mogelijkheid om “thuis bankhangen” weg te kunnen schrijven als werktijd.

Begin 2015 leek het er even op dat iedereen massaal mocht gaan thuiswerken. Zo berichtten diverse media dat de Wet flexibel werken werknemers het recht zou geven om thuis te werken. Dit is echter niet het geval. Wat is er nu precies veranderd door de Wet flexibel werken?

Met de inwerkingtreding van de Wet flexibel werken op 1 januari 2016 heeft de wetgever geprobeerd om de werknemer meer mogelijkheden te bieden om te werken op door hem gewenste tijden en op een door hem gewenste plaats. De Wet flexibel werken geeft je als werknemer dus het recht om een verzoek in te dienen bij je werkgever als jij je werktijd (bijvoorbeeld van 08.00 uur tot 16.00 uur naar 09.00 uur tot 17.00 uur), arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuis werken) of arbeidsduur (bijvoorbeeld van 24 uur per week naar 21 uur per week) graag gewijzigd wil hebben.

Let wel, de wetgever heeft slechts een recht gegeven om een dergelijk verzoek in te dienen. Je werkgever is lang niet in alle gevallen gehouden om jouw verzoek vervolgens ook te honoreren. Een afwijzing van je verzoek kan echter niet zomaar. De wetgever heeft hier eisen aan gesteld.

Wijzigen arbeidsduur en werktijd

Het verzoek aan jouw werkgever om aanpassing van je arbeidsduur of werktijd zal je werkgever moeten honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

De wet geeft een aantal voorbeelden van dergelijke “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. Zou het inwilligen van je verzoek bijvoorbeeld leiden tot ernstige rooster technische of financiële consequenties bij je werkgever, dan mag je werkgever het verzoek weigeren, bijvoorbeeld omdat het problemen geeft met de bezetting.

Wijzigen arbeidsplaats: thuiswerken

Wanneer je jouw werkgever nu verzoekt om je arbeidsplaats te wijzigen, dan mag je werkgever dit verzoek gewoonweg weigeren.

Het vereiste van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen“ geldt in dat geval dus niet. De werkgever zal je verzoek serieus moeten overwegen en daarover overleg met je hebben, maar mag je verzoek dus altijd gemotiveerd afwijzen.

Vereisten aan het verzoek

Worden er dan nog eisen gesteld aan de werknemer zelf? Jazeker. Zo mag je een verzoek tot wijziging van je arbeidsduur, arbeidsplaats of arbeidstijd pas indienen als je al minstens een half jaar bij je werkgever in dienst bent. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend, en dient ten minste de gewenste aanpassing en ingangsdatum daarvan te bevatten. Heeft je werkgever een eerder gelijkluidend verzoek afgewezen? Dan moet je minstens een jaar wachten met het opnieuw indienen van je verzoek.

Je werkgever dient jou minimaal een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk en gemotiveerd te laten weten of je verzoek wordt ingewilligd of niet. Dit is belangrijk, omdat de wijziging conform het verzoek van de werknemer plaats zal vinden indien de werkgever niet tijdig reageert. Met andere woorden: vergeet jouw werkgever je verzoek, dan is je verzoek automatisch ingewilligd.

Uitzondering voor de kleine werkgever

In de Wet flexibel werken is een uitzondering opgenomen voor kleine werkgevers (een werkgever met minder dan 10 werknemers in dienst) wat betreft de aanpassing van de arbeidsduur. De kleine werkgever dient zelf een regeling te treffen met betrekking tot het recht van de werknemers op aanpassing van de arbeidsduur.

Concluderend: wat is er nu veranderd?

Rest de vraag wat er precies is veranderd door de invoering van de Wet flexibel werken. De conclusie is: weinig. Ook voor de Wet flexibel werken hadden werknemers al het recht de werkgever te verzoeken meer of minder te mogen werken. Bovendien staat het je natuurlijk vrij om een verzoek tot wijziging van je arbeidsplaats bij je werkgever in te dienen. Daar heb je geen wet voor nodig.

Desalniettemin is het goed dat de werkgever nu dankzij de Wet flexibel werken over een verzoek van een werknemer zal moeten nadenken en daarop gemotiveerd moet reageren. Het afwijzen van een verzoek met een simpel “zo werken wij hier niet” volstaat simpelweg niet meer.

Vraag het een van onze advocaten

Heeft u een discussie met uw werkgever over uw werktijden of over uw vraag of u vaker thuis mag werken? Onze advocaten geven u graag advies!