Gemeenschap van goederen: de verdeling van de woning

Bent u getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen? Zo ja, weet u ook wat dat inhoudt? En hoe moet dat dan bij echtscheiding? Hoe moet de woning dan worden verdeeld?

De gemeenschap van goederen

Die gemeenschap van goederen bestond tot 1 januari 2018 volgens de wet uit alle goederen van de echtgenoten die op het moment van het sluiten van het huwelijk aanwezig waren. Daarnaast bestond de gemeenschap van goederen uit alle goederen die na het sluiten van het huwelijk werden verkregen.

Indien u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, geldt het volgende. De woning die u alleen in eigendom had op het moment dat u trouwde, valt in de gemeenschap van goederen. Ook als de woning alleen op uw naam stond. Het gevolg is dat uw echtgenoot de onverdeelde eigendom van de woning heeft verkregen.

Het voorgaande geldt ook voor de hypotheekschuld. Bij een huwelijk dat voor 1 januari 2018 is gesloten, maakt de hypotheekschuld dus evenals de woning deel uit van de gemeenschap van goederen. Het maakt dan dus niet uit of uw echtgenoot wel of niet hoofdelijk verbonden is jegens de bank. De hypotheekschuld is onderdeel van de gemeenschap van goederen.

De wettelijk beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is er bij het sluiten van een huwelijk sprake van een wettelijk beperkte gemeenschap van goederen. Deze beperkte gemeenschap van goederen bestaat uit alle goederen die u bij het aangaan van het huwelijk gezamenlijk in eigendom hebt. Verder bestaat deze beperkte gemeenschap van goederen uit de goederen die u tijdens het huwelijk samen in eigendom verkrijgt. Hierop zijn uitzonderingen. In een ander artikel zullen we die uitzonderingen behandelen.

Als u na 1 januari 2018 bent getrouwd geldt de wettelijk beperkte gemeenschap van goederen. De woning die u op het moment dat u trouwt alleen in eigendom hebt, blijft uw eigendom. Deze woning gaat dus geen deel uitmaken van een gemeenschap van goederen.

Een woning die u voor het huwelijk samen hebt gekocht, gaat wel deel uitmaken van de gemeenschap van goederen. Datzelfde geldt voor de woning die u samen tijdens het huwelijk koopt.

Bij een huwelijk dat vanaf 1 januari 2018 is gesloten, geldt ten aanzien van de hypotheekschuld het volgende. Indien u bij het sluiten van het huwelijk enig eigenaar van de woning bent en de hypotheekschuld is alleen door u aangegaan, dan valt de hypotheekschuld niet in de beperkte gemeenschap van goederen.

Ontbinding gemeenschap van goederen en het peilmoment

Door het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt de gemeenschap van goederen ontbonden.

Al hetgeen op het moment van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding tot de gemeenschap van goederen behoort, moet worden verdeeld.

Het peilmoment om te bepalen wat er ingeval van een echtscheiding moet worden verdeeld, is dus het moment c.q. de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend.

Goederen die daarna door een van u worden aangeschaft, maken dus geen deel meer uit van de te verdelen gemeenschap. Voor privéschulden die daarna door een van u worden aangegaan, geldt hetzelfde.

U bent als echtgenoten ieder voor een gelijk aandeel in de gemeenschap van goederen gerechtigd. Krijgt u de auto? Dan heeft uw ex-partner recht op een vergoeding gelijk aan de helft van de waarde van de auto.

Datzelfde geldt voor de woning die in de (beperkte) gemeenschap valt. Als de ene echtgenoot de woning krijgt toebedeeld, zal die echtgenoot aan de andere echtgenoot de helft van die overwaarde moeten betalen. Is er sprake van een onderwaarde? Dan zal de echtgenoot aan wie de woning niet wordt toebedeeld de helft van de onderwaarde aan de andere echtgenoot moeten vergoeden. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een echtgenoot vanuit zijn privévermogen geld in de woning heeft geïnvesteerd.

Peilmoment vaststellen waarde

Het peilmoment voor het vaststellen van de waarde is een ander moment dan het eerder genoemde peilmoment om te bepalen waaruit de gemeenschap bestaat en wat er dus moet worden verdeeld.

Het peilmoment voor het vaststellen van de waarde van een te verdelen goed, zoals de auto, is het moment van verdelen zelf. De waarde van de auto zo dicht als mogelijk is bij het moment van verdelen moet dus worden vastgesteld. De helft van die waarde moet de echtgenoot die de auto behoudt aan de andere echtgenoot vergoeden.

Datzelfde geldt voor de woning die eigendom van u samen is. Als u het met elkaar eens bent dat de woning aan uw ex-partner toekomt, zal de woning moeten worden getaxeerd. Die taxatiewaarde bepaalt dan of er sprake is van over- of onderwaarde en wie van u dus aan de ander een vergoeding moet betalen.

Ingeval van een gezamenlijke hypothecaire geldlening zal de echtgenoot aan wie de woning niet wordt toebedeeld ook uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank ontslagen willen worden.

Bijzonderheden verdeling echtelijke woning

Een woning is een registergoed. De levering van een woning gebeurt via de notaris. Als een aandeel in een woning moet worden overgedragen, moet dat eveneens via de notaris. De notaris zal daartoe een akte van verdeling opstellen.

Op het moment van het indienen van het echtscheidingsverzoek wordt die gemeenschap ontbonden. Ieder van de echtgenoten is gerechtigd tot een gelijk aandeel in de gemeenschap.

Uw ex-echtgenoot is dus ook gerechtigd tot een gelijk aandeel in de gezamenlijke woning. Als de woning aan u wordt toebedeeld, dan is het dus belangrijk om niet te vergeten naar de notaris te gaan. Dit om het aandeel van uw ex-echtgenoot in de woning aan u te leveren c.q. over te dragen.

Indien u dat niet doet, blijft de woning onbedoeld onverdeeld, hetgeen tot problemen kan leiden.

Contact met een van onze advocaten in Almere

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of u heeft een advocaat nodig, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. U mag uiteraard ook voor vragen over andere onderwerpen met ons advocatenkantoor in Almere contact opnemen.