Gemeenschap van goederen: de verdeling van de woning

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Zo ja, weet u ook wat dat inhoudt? En hoe moet dat dan bij echtscheiding? Hoe moet er dan worden verdeeld?

In de wet is bepaald dat vanaf het moment van het sluiten van het huwelijk tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen bestaat.

De gemeenschap van goederen

Die gemeenschap van goederen bestaat volgens de wet uit alle goederen van de echtgenoten die op het moment van het sluiten van het huwelijk aanwezig zijn.

Daarnaast bestaat de gemeenschap van goederen uit alle goederen die na het sluiten van het huwelijk worden verkregen.

Als u bijvoorbeeld een eigen woning in eigendom hebt op het moment dat u trouwt in gemeenschap van goederen, dan valt die woning dus vanaf dat moment in de gemeenschap van goederen, dit ondanks dat de woning alleen op uw naam staat.

De gemeenschap van goederen omvat eveneens in beginsel de schulden van de echtgenoten die er op het moment van het sluiten van het huwelijk zijn. Als u dus een schuld heeft, dan valt die schuld vanaf het moment van het sluiten van het huwelijk in de gemeenschap van goederen.

Datzelfde geldt voor de hypothecaire geldlening die voor de aanschaf van de eerder genoemde woning is aangegaan.

Ontbinding gemeenschap van goederen en het peilmoment

Door het indienen van een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt de gemeenschap van goederen ontbonden.

Al hetgeen op het moment van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding tot de gemeenschap van goederen behoort, moet worden verdeeld en valt dus in de ontbonden gemeenschap van goederen.

Het peilmoment om te bepalen wat er ingeval van een echtscheiding moet worden verdeeld, is dus het moment c.q. de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend.

Goederen die daarna door een van de echtgenoten worden aangeschaft, maken dus geen deel meer uit van de te verdelen gemeenschap. Voor privéschulden die daarna door een van de echtgenoten worden aangegaan, geldt hetzelfde.

De echtgenoten zijn ieder voor een gelijk aandeel in de gemeenschap van goederen gerechtigd. Dat betekent dat als de ene echtgenoot de auto krijgt toebedeeld, de andere echtgenoot recht heeft op een vergoeding gelijk aan de helft van de waarde van de auto.

Datzelfde geldt voor de woning die in de gemeenschap valt. Als de ene echtgenoot de woning krijgt en daarin blijft wonen, zal ingeval van een overwaarde die echtgenoot aan de andere echtgenoot de helft van die overwaarde moeten betalen. Is er echter sprake van een onderwaarde, dan zal de echtgenoot aan wie de woning niet wordt toebedeeld de helft van de onderwaarde aan de andere echtgenoot moeten vergoeden.

Peilmoment vaststellen waarde

Het peilmoment voor het vaststellen van de waarde is een ander moment dan het eerder genoemde peilmoment om te bepalen waaruit de gemeenschap bestaat en wat er dus moet worden verdeeld.

Het peilmoment voor het vaststellen van de waarde van een te verdelen goed, zoals de auto, is het moment van verdelen zelf.

Voor het antwoord op de vraag welke vergoeding de echtgenoot die de auto krijgt aan de andere echtgenoot is verschuldigd, moet dus worden vastgesteld wat de waarde van de auto is op het moment van verdelen, althans zo dicht mogelijk bij dat moment.

Datzelfde geldt voor de woning. Als de (ex)echtgenoten het met elkaar eens zijn dat de woning aan de ene echtgenoot wordt toebedeeld, zal de woning moeten worden getaxeerd. Die taxatiewaarde bepaalt dan of er sprake is van over- of onderwaarde en wie van de echtgenoten dus aan de ander een vergoeding moet betalen.

Ingeval van een gezamenlijke hypothecaire geldlening zal de echtgenoot aan wie de woning niet wordt toebedeeld ook uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank ontslagen willen worden.

Bijzonderheden verdeling echtelijke woning

Een woning is een registergoed. De levering van een woning gebeurt via de notaris. Als een aandeel in een woning moet worden overgedragen, moet dat eveneens via de notaris. De notaris zal daartoe een akte van verdeling opstellen.

Zoals hiervoor is verteld, valt een eigen woning die u voor het huwelijk alleen in eigendom heeft op het moment van het huwelijk in de gemeenschap van goederen.

Op het moment van het indienen van het echtscheidingsverzoek wordt die gemeenschap ontbonden. Ieder van de echtgenoten is gerechtigd tot een gelijk aandeel in de gemeenschap.

Uw ex-echtgenoot is dus ook gerechtigd tot een gelijk aandeel in de woning. Als de woning aan u wordt toebedeeld, dan is het dus belangrijk om niet te vergeten naar de notaris te gaan en het aandeel van uw ex-echtgenoot in de woning ook aan u te leveren c.q. over te dragen.

Indien u dat niet doet, blijft de woning onbedoeld onverdeeld, hetgeen tot problemen kan leiden als uw ex-echtgenoot bijvoorbeeld opnieuw trouwt, in welk geval het aandeel van uw ex-echtgenoot in de woning in de gemeenschap van goederen valt van uw ex-echtgenoot en de nieuwe echtgenoot. Die nieuwe echtgenoot krijgt daarmee ook een aandeel in de woning.

Contact met een van onze advocaten in Almere

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of u heeft een advocaat nodig, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op. U mag uiteraard ook voor vragen over andere onderwerpen met ons advocatenkantoor in Almere contact opnemen.