Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst en transitievergoeding

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op verzoek van zijn werkgever is beëindigd. Dit is in artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek bepaald.

De hoogte van de transitievergoeding is gelijk aan een derde van het maandsalaris van de werknemer per gewerkt jaar.

Doelen van de transitievergoeding

De transitievergoeding heeft twee doelen. In de eerste plaats is de vergoeding bedoeld als compensatie voor de gevolgen van het ontslag. In de tweede plaats is het bedoeld om de werknemer in staat te stellen de overgang naar een andere baan makkelijker te maken.

Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

In de wet is niet bepaald dat de transitievergoeding ook is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt beëindigd. De vraag of een werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding bij een gedeeltelijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst is door de Hoge Raad beantwoord. Dat heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 gedaan (link naar de uitspraak).

Wat was de situatie?

De situatie betrof een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geworden. Hij was in dienst als leraar. Hij is op 15 november 2013 ziek uitgevallen. Na een periode van 104 weken was hij nog steeds niet hersteld. Hij was blijvend arbeidsongeschikt. Het arbeidsongeschiktheidspercentage werd op 43,83% vastgesteld . Hij heeft op basis hiervan deels een uitkering gekregen. Die uitkering was lager dan zijn oorspronkelijke inkomen.

De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigd. Dit kan als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 104 weken. Na een ziekteperiode van 104 weken eindigt de verplichting van de werkgever om salaris te betalen.

De werkgever heeft aan de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst gegeven voor het aantal uren waarvoor hij nog kon werken. Hij bleef dus als leraar werkzaam, maar wel voor minder uren per week.

De werknemer wil een transitievergoeding

De werknemer wilde een transitievergoeding ontvangen. De arbeidsovereenkomst was immers beëindigd. In plaats van zijn oorspronkelijke aanstelling heeft hij een nieuwe aanstelling gekregen voor minder uren per week.

De kantonrechter heeft de werknemer een gedeeltelijke transitievergoeding toegekend. Het gerechtshof heeft de uitspraak van de kantonrechter vernietigd. Het verzoek van de werknemer tot toekenning van een transitievergoeding werd alsnog afgewezen. Hij heeft zich vervolgens tot de Hoge Raad gewend. Hij heeft zijn zaak aan de hoogste rechter in Nederland voorgelegd.

Hoge Raad geeft de werknemer gelijk

De Hoge Raad oordeelt dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad overweegt het volgende:

“Indien de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding (…) niet zou worden aanvaard, zou de werknemer door een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd een deel van de transitievergoeding mislopen waarop hij bij een algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst op dat moment aanspraak zou hebben. De werknemer zou bij een na die vermindering plaatsvindende, algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst immers een op aanmerkelijk lagere grondslag berekende transitievergoeding ontvangen dan zonder die vermindering het geval zou zijn geweest. (…) Mede gelet daarop is geen rechtvaardiging te geven voor het mislopen door de werknemer van het bedoelde gedeelte van de transitievergoeding. Een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur is derhalve in de hiervoor in 3.5.3 bedoelde gevallen een situatie waarvoor de transitievergoeding op haar plaats is.”

De conclusie van de Hoge Raad

De conclusie van de Hoge Raad is als volgt:

“In die gevallen kan worden gesproken van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of in het gegeven geval de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden in de vorm van (i) een gedeeltelijke beëindiging, (ii) een algeheel ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst dan wel (iii) aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Op grond van de gedeeltelijke beëindiging bestaat in de hier bedoelde gevallen aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding.” 

Heeft u een vraag over de transitievergoeding?

De uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk. De werknemer heeft ook recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst deels wordt beëindigd. Een werknemer die als gevolg van arbeidsongeschiktheid minder uren gaat werken en van wie de arbeidsovereenkomst dus gedeeltelijk wordt beëindigd, heeft recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft u een vraag over uw transitievergoeding? Of wil uw werkgever uw arbeidsovereenkomst helemaal of gedeeltelijk beëindigen?  Wij helpen u graag!