Eenhoofdig gezag en verhuizing met kinderen

In het geval ouders gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen zal een ouder die met de kinderen wil verhuizen daarvoor toestemming moeten hebben van de andere ouder. Indien die andere ouder die toestemming niet wil geven, kan aan de rechter om toestemming worden gevraagd. Maar wat als alleen de ouder waar de kinderen de hoofdverblijfplaats hebben het gezag heeft? Moet die ouder dan ook toestemming hebben van de niet met het gezag belaste ouder voor een verhuizing?

Gezag: plicht en recht kinderen te verzorgen en op te voeden

In de wet, artikel 1:247 lid 1 BW, staat dat het ouderlijke gezag de plicht en het recht van een ouder omvat om zijn of haar minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden.

In het derde lid van artikel 1:247 BW heeft de wetgever bepaald dat het ouderlijke gezag mede omvat de verplichting van de met het gezag belaste ouder om de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de andere ouder te bevorderen.

Een ouder die als enige het gezag uitoefent, heeft dus nog altijd de verplichting om het contact van de kinderen met de andere ouder te bevorderen. Dat betekent onder meer dat er in beginsel zal moeten worden meegewerkt aan omgang tussen de kinderen en de andere ouder. Dat de andere ouder geïnformeerd moet worden over wel en wee van de kinderen.

Dit kan betekenen dat een ouder die alleen het gezag uitoefent toch toestemming moet hebben van de niet met het gezag belaste ouder wanneer zij met de kinderen naar een andere plaats wil verhuizen.

Een verhuizing kan immers het contact tussen de kinderen en de andere ouder belemmeren.

Eenhoofdig gezag: toch toestemming nodig voor verhuizing met kinderen

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant (zie beschikking d.d. 24 juli 2014, vindplaats: ECLI:NL:RBOR:2014:4630) was sprake van een moeder die alleen het gezag had en die met de kinderen naar Engeland wilde verhuizen. De vader die geen gezag had, was het met deze verhuizing niet eens en had een advocaat ingeschakeld die bij de rechtbank een vorderde dat het de moeder werd verboden te verhuizen.

De moeder was echter van mening dat zij geen toestemming nodig had van de vader voor de verhuizing, dit omdat zij alleen met het ouderlijke gezag was belast. De rechtbank vond echter dat er wel toestemming nodig was en verbood de moeder om naar Engeland te verhuizen.

De rechtbank Oost-Brabant overwoog daartoe dat het de moeder in beginsel weliswaar vrijstond haar leven naar eigen goeddunken in te richten en dat zij – omdat zij het eenhoofdig gezag had – in beginsel ook alleen mocht beslissen over de woonplaats van de kinderen, maar dat die vrijheid van de moeder om over de woonplaats van de kinderen alleen te beslissen wordt begrensd door de belangen van de kinderen, welke niet onaanvaardbaar in het gedrang mogen komen.

De belangen van de kinderen zijn onder meer gelegen in het voortzetten van de contacten en de omgang met vader. Daarbij speelde voor de rechter mee dat de kinderen niet alleen ieder weekend bij vader verbleven, maar ook op doordeweekse dagen. Er was dus sprake van een ruime omgangsregeling. Ook de reiskosten die vader zou moeten maken om de kinderen in Engeland te kunnen zien, waren voor de rechter een reden om te beslissen dat de moeder geen toestemming kreeg om te verhuizen.

Wilt u verhuizen of gaat uw ex verhuizen met de kinderen?

Indien u voornemens bent om met de kinderen te verhuizen of uw ex is voornemens om met de kinderen te verhuizen en u bent het daar niet mee eens, neemt u dan met ons contact op. Onze advocaten kunnen u dan adviseren en zo nodig voor u bij de rechtbank toestemming vragen voor de verhuizing of een verbod aan uw ex om met de kinderen te verhuizen.