Behoefte aan kinderalimentatie en kind gebonden budget

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag hoe bij de berekening van kinderalimentatie moet worden omgegaan met het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Strekt het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop nu wel of niet in mindering op de behoefte van de kinderen?

De wet hervorming kindregelingen

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn de alleenstaande ouderkorting en de alleenstaande oudertoeslag vervangen door de alleenstaande ouderkop.

De alleenstaande ouderkop is een aanvulling voor de alleenstaande ouder op het kind gebonden budget.

Expertgroep alimentatienormen

De Expertgroep alimentatienormen stelt richtlijnen op voor de wijze waarop kinderalimentatie moet worden berekend. Deze richtlijnen, verwoord in het Rapport alimentatienormen, worden in de regel ook door rechters gevolgd.

De Expertgroep alimentatienormen had als richtlijn opgesteld dat het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop in mindering moesten worden gebracht op de behoefte van de kinderen.

Het deel van de behoefte dat overbleef, dit nadat het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop, daarop in mindering waren gebracht, was het deel dat de ouders dan zelf naar rato van ieders draagkracht aan de kosten van de kinderen moesten bijdragen.

Het bedrag van het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop was in sommige gevallen hoger dan de vastgestelde behoefte. Er bleef dan geen bedrag meer over dat voor rekening van de ouders kwam.

Dat leidde ertoe dat ouders die kinderalimentatie betaalden de rechtbank vroegen om de kinderalimentatie te verlagen of in het geheel op nihil te stellen. Immers, de andere ouder ontving via het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop een voldoende groot bedrag om daarmee volledig in de behoefte van de kinderen te voorzien.

Hoge Raad beslist anders

De richtlijn dat het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop in mindering moesten worden gebracht op de behoefte van de kinderen leidde tot veel discussie, en wel tot zoveel discussie dat aan de Hoge Raad is gevraagd zich over de kwestie uit te laten.

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat de richtlijn niet juist is. Het is volgens de Hoge Raad niet de bedoeling het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen.

Het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop zijn volgens de Hoge Raad overheidsregelingen om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden aan de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het gaat om inkomensondersteuning aan de ouders.

Het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop verminderen dus niet de behoefte van de kinderen.

Kind gebonden budget en alleenstaande ouderkop verhogen de draagkracht

Hoe moet dan wel met het kind gebonden budget en de alleenstaande ouderkop worden omgegaan bij het berekenen van de kinderalimentatie?

Uitgangspunt is dat ouders bijdragen in de behoefte van de kinderen naar rato van ieders draagkracht. De ouder met de grootste draagkracht draagt dus het meeste bij.

De ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben betaalt zijn/haar bijdrage in de behoefte van de kinderen in de vorm van kinderalimentatie aan de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Bij de berekening van ieders draagkracht moet dus rekening worden gehouden met het bedrag dat de ouder bij wie de kinderen wonen aan kind gebonden budget en alleenstaande ouderkop ontvangt. Dat bedrag verhoogt de draagkracht van de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, die daardoor meer kan bijdragen aan de kosten van de kinderen. Dat heeft weer gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie die de andere ouder moet betalen. Zijn aandeel in de behoefte van de kinderen wordt dus kleiner, hetgeen een lagere kinderalimentatie tot gevolg kan hebben.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over de berekening van kinderalimentatie, neemt u dan gerust met een van onze advocaten contact op.