Aansprakelijkheid bestuurder voor een huurachterstand

Een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt meestal voor meerdere jaren aangegaan. Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat niemand er vanuit dat de huur niet zal worden betaald. Beide partijen hopen op een goede en langdurige samenwerking. Niemand weet echter wat de toekomst daadwerkelijk brengt.

Het wegvallen van een of meerdere opdrachtgevers kan ertoe leiden dat er betalingsproblemen ontstaan en dat er ook een huurachterstand ontstaat. Is de bestuurder van de besloten vennootschap dan in privé aansprakelijk voor die huurachterstand? Deze vraag zal in dit artikel worden behandeld.

Aansprakelijkheid bestuurder in privé: wanneer?

Het is vaste rechtspraak dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van een besloten vennootschap een hoge drempel geldt. Een bestuurder van een besloten vennootschap zal dus niet snel in privé aansprakelijk zijn. In beginsel is de vennootschap aansprakelijk. De bestuurder is in beginsel niet in privé aansprakelijk.

De bestuurder kan alleen aansprakelijk zijn als hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Er geldt dus een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder in privé.

Maatschappelijk belang van een hoge drempel voor aansprakelijkheid bestuurder in privé
Deze hoge drempel wordt in de eerste plaats gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van bijvoorbeeld de verhuurder sprake is van handelingen van de besloten vennootschap.

In de tweede plaats wordt deze hoge drempel gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang.  Er moet worden voorkomen dat bestuurders van een vennootschap hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Een bestuurder moet vrij zijn om te ondernemen. Daarbij hoort nu eenmaal dat enig risico wordt genomen.

De kennis bij het aangaan van de contractuele verplichting is van belang

Indien de bestuurder namens de besloten vennootschap een huurverplichting aangaat, is hij in beginsel niet in privé aansprakelijk voor de huurachterstand. Dat is mogelijk anders, indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst wist of behoorde te begrijpen dat de vennootschap de huur niet zou kunnen betalen en ook geen verhaal zou bieden.

De partij die de bestuurder aansprakelijk stelt, zal moeten bewijzen dat de bestuurder wist dat de vennootschap de huur niet zou kunnen betalen.

De wijze waarop de bestuurder zich heeft gedragen is ook van belang

Een bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap de contractuele verplichting niet nakomt, kan voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt aansprakelijk worden gehouden. Dat kan als zijn handelen of nalaten als bestuurder van de vennootschap in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een zodanig verwijt is sprake als de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden.

Bij aangaan huurovereenkomst slechte vooruitzichten. Is bestuurder aansprakelijk?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 13 juni 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2015) zich moeten buigen over de vraag of een bestuurder van een besloten vennootschap in privé aansprakelijk was voor de ontstane huurachterstand.

De besloten vennootschap leverde re-integratiediensten. De grootste en belangrijkste opdrachtgever was het UWV. Op het moment dat de huurovereenkomst in 2010 werd gesloten, verkeerde de besloten vennootschap financieel al in een slechte positie. Er was daarnaast sprake van een aanzienlijke belastingschuld. Ook was duidelijk dat de besloten vennootschap een onzekere toekomst tegemoet ging. Er waren namelijk bezuinigingen bij het UWV op komst. Deze bezuinigingen zouden mogelijk leiden tot een aanzienlijke terugval van opdrachten. Zo is het ook gegaan. De toestroom van opdrachten vanuit het UWV viel stil.

De besloten vennootschap betaalde tot en met 30 april 2013 de huur door. Daarna ontstonden er huurachterstanden. Uiteindelijk is de besloten vennootschap geliquideerd.

De verhuurder meende dat de bestuurder in privé aansprakelijk was voor de ontstane huurachterstand. De verhuurder stelde dat de bestuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst wist dan wel behoorde te weten dat de besloten vennootschap de huurverplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Oordeel van het Gerechtshof

De rechtbank was het aanvankelijk eens met de verhuurder. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam echter tot een ander oordeel. Het Gerechtshof overwoog dat de enkele omstandigheid dat er tijdens het aangaan van de huurovereenkomst sprake was van een slechte financiële situatie onvoldoende is voor het oordeel dat de bestuurder wist dat de vennootschap niet meer aan de huurverplichtingen zou kunnen voldoen.

Daarbij wijst het Gerechtshof er nog op dat de huur de eerste twee jaren is betaald. Ook wijst het Gerechtshof er op dat er aan de zijde van de besloten vennootschap kostenbesparende maatregelen zijn genomen. Verder wijst het Gerechtshof er op dat er geprobeerd is om nieuwe opdrachten te verwerven.

De conclusie van het Gerechtshof is dan ook dat de bestuurder van de besloten vennootschap niet in privé aansprakelijk is voor de ontstane huurachterstand.

Bent u als bestuurder in privé aansprakelijk gesteld?

Bent u als bestuurder in privé aansprakelijk gesteld? U doet er dan verstandig aan een van onze advocaten om hulp te vragen. Wacht u daar niet te lang mee!