Blog ondernemingsrecht

Uitgetreden vennoot blijft aansprakelijk

9 mei 2015

De vennoten van een vennootschap onder firma zijn hoofdelijk verbonden voor de schulden van de vennootschap onder firma. Dat betekent dat de schuldeisers dus iedere vennoot voor de gehele vordering in privĂ© kunnen aanspreken en …

Bijstandsuitkering: inlichtingenplicht

19 februari 2015

Op het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, gelden er voor u een aantal verplichtingen. Een van deze verplichtingen is de zogenaamde inlichtingenplicht.

Blijkens artikel 17 lid 1 van de Participatiewet houdt deze inlichtingenplicht in dat u op verzoek dan wel onverwijld uit eigen beweging aan de gemeente mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan u redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand.

Wat houdt deze inlichtingenplicht concreet in? Wat is het gevolg als u aan deze verplichting niet voldoet?

Schorsing van de executie van een vonnis

27 januari 2015

Het starten van een hoger beroep procedure schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak (vonnis) van de rechtbank niet, zelfs niet als een hoger beroep kans van slagen heeft. Het instellen van hoger beroep houdt een ophanden zijnde ontruiming dus niet tegen.

Heeft u dan helemaal geen mogelijkheid de executie c.q. tenuitvoerlegging van een vonnis tegen te houden in afwachting van de uitkomst van een hoger beroep procedure?

Uitvoerbaar bij voorraad: wat betekent dat?

12 januari 2015

Een civiele procedure bij de rechtbank eindigt met een uitspraak, een vonnis of een beschikking. Als u het met die uitspraak van de rechtbank niet eens bent, kunt u daartegen in hoger beroep komen. Moet u, als u in hoger beroep gaat, de uitspraak van de rechter al wel nakomen, of schorst het hoger beroep de werking van de uitspraak totdat in hoger beroep is beslist?